Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Hertogjanophetwater. Wij beschermen uw privacy zo goed als mogelijk. Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de websites waarnaar door middel van links wordt verwezen. Door onze website te bezoeken komt u met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u daar bezwaar tegen hebt, kun u contact met ons opnemen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wij zullen uw gegevens alleen overdragen aan derden, als we daartoe door de wet worden verplicht.

 
loading